Raamatupidamisteenused

Teostame äriühingu raamatupidamisarvestuse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele ja tellija soovidele. Raamatupidamisteenused sisaldavad kõigi algdokumentide raamatupidamislikku kirjendamist, erinevate aruannete saatmist maksuametile ja statistikaametile ning aruandluse esitamist asutuse/ettevõtte juhtkonnale.

Potentsiaalsete klientidena näeksime eelkõige väiksemaid ja keskmise suurusega firmasid, füüsilisest isikust ettevõtjaid, mittetulundusühinguid ja korteriühistuid.

Audiitorteenused

Teostame äriühingu aastaaruande auditeerimist vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. Samas on võimalik ka tellida äriühingu juhtkonna soovil majandusaasta kestel erikontrolle. Lisaks pakume veel osa(aktsia)kapitali mitterahalise sissemakse hindamise kontrollimist ning muid EV seadusandlusest tulenevate audiitori arvamust nõudvate toimingute teostamist.

Äriühingute asutamine

Aitame vormistada äriühingu asutamisel põhikirja ja muud vajalikud dokumendid. Vajadusel laseme audiitoril kontrollida mitterahalise sissemakse hindamist. Organiseerime tehingu toimumise notaris ja esitame vajalikud dokumendid Äriregistrisse.

Notaris peavad kohal olema asutamisdokumentide allkirjastamisl kõik asutajad ja juhatuse liikmed.
Osakapitali minimaalseks suuruseks on 2 500 eurot ja aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 25 000 eurot.
Osa- või aktsiakapitali on võimalik teha sissemakset:
– rahaliselt
– mitterahaliselt
– osaliselt rahaliselt ja mitterahaliselt.
Kui mitterahaline sissemakse on üle poole osa-,või aktsiakapitalist, siis peab mitterahalise sissemakse hindamist kontrollima audiitor, kes esitab arvamuse.

Samas on võimalik soetada ka valmis äriühing. Valmis äriühingu soetamist selle asutamisele eelistatakse üldjuhul seoses võimalusega asuda äriühinguga tegutsema koheselt peale selle soetamist.

Muudatused Äriregistris

Aitame vormistada avalduse, koosoleku protokollid ning muud vajalikud dokumendid. Organiseerime tehingu toimumise notaris ja esitame vajalikud dokumendid Äriregistrisse.
Äriregistris on vaja teha muudatused, kui äriühing soovib muuta oma aadressi, ärinime, kapitali suurust, juhatuse koosseisu, tegevusalasid, määrab likvideerijaid jne. Enamus selliseid muudatusi tuleb otsustada kas osanike/aktsionäride üldkoosoleku või nõukogu poolt.